İcra Emrinin Tebliğinden Sonra Düzenlenen İbranamenin Geçerlilik Koşulu

~ 17.10.2016, Yeni Yaklaşımlar ~
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi kararı.

İİK--MADDE 33
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI :
(Değişik : 18/2/1965 – 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

Tetkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yolujna başvuru süresi içinde alacağı karşılıyacak nakit veya mercice kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.

İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI:
MADDE 33/a. 

(Ek: 18/2/1965 – 538/18 md.)

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/25774
KARAR NO. 2016/9111
KARAR TARİHİ. 25.5.2016

>İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRA ADİ OLARAK DÜZENLENEN İBRANAME--İCRA MAHKEMESİNCE İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILAMAYACAĞI 


2004/m. 33/2

ÖZET : İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede ... itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re'sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir. Kanun'un aradığı şartları taşımayan ve alacaklı tarafından da kabul edilmeyen, adi olarak düzenlenmiş ibraname üzerinde İcra Mahkemesi'nce imza incelemesi yapılması olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece, imza incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporuna göre ibraname altındaki imzanın alacaklıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, itirazın kabulüyle takibin iptaline karar verilmiş olması doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, takibe konu alacağın icra emri uyarınca 14.1.2013 tarihinde nakit olarak ödendiğini, haricen yapılan ödeme neticesinde müvekkilinin ibra edildiğini ve ibra belgesi düzenlendiğini, ancak yapılan bu ödemeye rağmen takibe devam edilerek haciz talebinde bulunulduğunu belirterek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Alacaklı vekili ibraname altındaki imzanın müvekiline ait olmadığını belirterek itirazın reddini savunmuştur. Mahkemece, imza incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporuna göre ibraname altındaki imzanın alacaklıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, itirazın kabulüyle takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 33/2 m. gereğince, icra emrinin tebliğinden sonraki devrede ... itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re'sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

Somut olayda, Kanun'un aradığı şartları taşımayan ve alacaklı tarafından da kabul edilmeyen, adi olarak düzenlenmiş ibraname üzerinde İcra Mahkemesi'nce imza incelemesi yapılması olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece itirazın reddi yerine, yazılı gerekçeyle kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeSi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 25.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.kararara.com

Hits: 21915