CİNSEL SALDIRI

~ 01.11.2013, Yargıtay Kararları ~

Daire:14
Tarih:2013
Esas No:2012/13058
Karar No:2013/8916
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:102
İlgili Kavramlar:CİNSEL SALDIRI
T.C.
YARGITAY
14. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/13058
Karar No : 2013/8916
Tebliğname No : 5 - 2011/160956

Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı ve hakaret suçlarından sanık .....'in yapılan yargılaması sonunda; cinsel taciz suçundan mahkûmiyetine, hakaret suçundan beraatine dair ..... Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.02.2011 gün ve 2010/84 Esas, 2011/42 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii ve katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle hakaret suçundan verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık hakkında cinsel taciz suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;
Olayın intikalinin katılanın işten çıkartılmasından yaklaşık 3 ay sonra olması, katılanın beyanını doğrulayan tanıkların mevcut iş yerinden çıkartılanlar olması ve aynı zamanda sanık aleyhine benzer iddialarla açılan kamu davasının müştekileri olmaları, tanıklar ..... ve ......'nin iddia edilen eylemlere şahit olmadıklarını ifade etmeleri, tarafların çalıştıkları iş yerlerinin bölge müdürü olan sanığın atanmasından sonra ilgili kişilerin işine son verilmesi nedeniyle taraflar arasında husumetin bulunması karşısında sanığın isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiğine dair şüphe oluştuğu, şüphe sanık lehine değerlendirilerek atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
F.ELMAS N.MERAN K.KARABEYESER M.A.DEMİREZİCİ İ.ZENGİN


Karşılaştırıldı.
Yz.İşl.Müdürü

Yargıtay Kararları | Tüm Yazıları
Hits: 23661