Arabuluculuk toplantısına katılmayan taraf yargılama giderlerinden tek başına sorumlu tutulamaz.

Anayasa Mahkemesi 2023/160 esas, 2024/77 karar numaralı ve 14.03.2024 tarihli norm denetimi kararıyla;

7.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na 6.12.2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen 18/A maddesinin (11) numaralı fıkrasının;

Birinci cümlesinin “...bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.” bölümü ile ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 13. 35 ve 36. maddelerine aykırı olduğuna karar verdi.

Bunun sonucu olarak 6325 sayılı Kanun’un 18/A maddesinin;

“Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.”

şeklindeki 11. Fıkrası, yürürlük tarihine kadar yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde;

“Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.”

şeklinde değişmiş olacaktır.

Bunun sonucunda, iptal edilen hükümlerin yerine bir düzenleme yapılmadığı takdirde, bundan böyle ilk toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan taraf yargılama sonucunda haklı çıksa bile katlanmak zorunda olduğu yargılama giderlerinden kurtulmuş olacaktır. Ayrıca davada haklı çıkarsa vekalet ücretine de hak kazanabilecektir.

Arabulucuların büyük bir kısmı, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, bu karar dolayısıyla arabuluculuk toplantılarına katılım oranının düşeceğinden endişe etmektedir.

Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiğinden, 18.04.2024 tarihinde 32521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan karar, 18.01.2025 tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Yeni Yaklaşımlar 

 

Kararın tamamına ulaşmak için

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2024/77

 

Anayasa Mahkemesi Kararları | Tüm Yazıları
Hits: 27587