CEZA DAVALARINDA DA TEMYİZ HARCA TABİ

~ 16.04.2011, Av. M. Haşim MISIR ~

31.03.2011 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 6217 sayılı “Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” Madde 13- 492 sayılı Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “A – Mahkeme Harçları” bölümünün “Hukuk ve ticaret davalarıyla, idarî davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde” başlığında yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ceza” ibaresi eklenmiş, “IV. Temyiz ve itiraz harçları” kısmı başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanunun (2) sayılı Tarifesinin “II – Maktu harçlar” bölümünün (11) numaralı bendine “miras taksim mukaveleleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mirasçılık belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

“IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında         90 TL
b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında     40 TL
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında                                    90 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge
idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                   50 TL
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu
başvurularında                                                                                              50 TL
f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu
başvurularında                                                                                              20 TL
g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son
karara karşı itirazen yapılacak başvurularda                                                 20 TL
h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda       20 TL”
harç alınmasına karar verilmiştir.
           Yasa uygulamada özellikle ceza davaları yönünden sorunlar çıkaracaktır. Önceki uygulamada ceza davalarında temyiz harcı alınmıyordu. Bu uygulama ile ceza davalarında da 40 TL harç alınacaktır. Özellikle CMK uyarınca rasen müdafi atanan avukat arkadaşlarımızın zaten yetersiz olan ücretlerinin bir kısmını da herhangi bir disiplin ve ceza soruşturmasına maruz kalmamak için harç olarak yatıracakları tartışmasızdır.

            Barolara ve Türkiye Barolar Birliği yönetimine düşen görev derhal çalışma başlatmak ve bu harcı kaldırtmaktır. Kaldırana kadar da “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e eklenecek bir madde ile ceza davalarındaki temyiz harcı “zorunlu gider” kapsamında görülmeli ve resen tayin edilen avukata ödenmelidir. Ödemelerin oldukça gecikmesi gerçeği karşısındaUyap’tan yararlanılmalı, temyiz anında bu gider Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında kurulacak iletişimle derhal ödenmeli, avukat sorumluluktan ve bu sorumluluğun getirdiği stresten kurtarılmalıdır. CMK zaten bir angaryadır. Bu da tuzu biberi olmamalıdır. 

Av. M. Haşim MISIR | Tüm Yazıları
Hits: 4178