Mesleki Sorumluluk Sigortası Şarttır. Mutlak Düzenlenmelidir

~ 30.06.2012, Av. M. Haşim MISIR ~

TBB Avukatlık Kanunu tasarısının 4-d maddesinde mesleki sorumluluk sigortası mesleğe kabul şartı olarak önerilmekte ve tartışılması istenmektedir. Kanımca tasarının belki de en önemli önerilerinden biri. Mesleki sorumluluk sigortası mesleğe kabul şartı olarak 4. maddede, “mesleki teminat ve sorumluluk başlığı altında” 40. maddeye ek olarak da düzenlenebilir.

Mesleki sorumluluk sigortası Alman Avukatlık Kanunu’nun 51, 52, 53. maddelerinde düzenlenmiş olup, mesleğe kabul şartı olarak değildir. Ancak madde 14/9 da “avukatlığa kabulün geri alınması ve iptali” başlığı altında mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayan avukatın ruhsatnamesinin geri alınacağı düzenlenmiştir.
Mesleki sorumluluk sigortası Fransız Avukatlık Kanunu’nun 26, 27. maddelerinde “Mesleki teminat ve sorumluluklar” başlığı altında düzenlenmiş, mesleğe kabulle ilgili “mesleğin yönetimi ve organizasyonu” başlıklı 11. maddede mesleğe kabul şartı değildir. Ancak, madde 17/9 da mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığını denetlemek Baro Yönetim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. Mesleki sorumluluk sigortası Paris Barosu İç Tüzüğü’nün 275. maddesinde de detayları ile düzenlenmiştir.
Mesleki sorumluluk sigortası Macar Avukatlık Kanunu’nun 10. maddesinde “Ekonomik Sorumluluk” başlığı altında düzenlenmiştir. Macar Avukatlık Kanunu’nun 13/3-f maddesinde mesleki sorumluluk sigortası mesleğe kabul şartı olarak düzenlenmiş, Madde 20/1-b de mesleki sorumluluk sigortası yaptırmamanın müeyyidesi baro üyeliğinin sona ermesi olarak düzenlenmiştir.
Mesleki sorumluluk sigortası Norveç Avukatlık Kanunu’nun 219 ve 222.  maddelerinde düzenlenmekte, 230/2. maddede mesleki sorumluluk sigortası yaptırmamanın müeyyidesi ruhsatnamenin iptali nedeni olarak bildirilmektedir.
Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları Madde 3.9’da “Mesleki sorumluluk sigortası” başlığı altında düzenleme olup “Avukatlar, mesleğin icrasından kaynaklanabilecek hukuki sorumluluklara karşı meslek faaliyetleri nedeniyle karşılaşabilecekleri risklerin nitelik ve boyutlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, makul ölçüde sigortalanacaklardır. Sigortalanma zorunluluğunu yerine getirmediği takdirde, avukat bu durumun sonuçlarını müvekkile bildirmek zorundadır.” hükmü mevcuttur.
Görüldüğü üzere hemen hemen tüm uluslararası uygulamada mesleki sorumluluk sigortası bazısında kabul şartı. Ancak tümünde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmamakta direnmenin müeyyidesi ruhsatnamenin geri alınması nedeni. Ülkemizde de avukatın kamudaki itibarının artması ve olumsuzluklardan ötürü yıpranmaması isteniyorsa mesleki sorumluluk sigortası düzenlenmeli, yaşama geçirilmelidir.
Ruhsatnamenin alınmasından sonra 3 ay içinde büro açmayan avukatın isminin levhadan silinmesi gerektiği hükmü göz önüne alındığında mesleki sorumluluk sigortasının mesleğe kabul şartı olarak önerilmesi yanlıştır.
Tasarıda mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı konusunda da bir çalışma yoktur. Doğaldır da. Tartışılması istenmektedir.  Yukarda zikrettiğimiz tüm kanunlarda detaylı düzenleme mevcuttur. Konuyu aceleye getirmeden düzgün bir düzenleme yapılması zarurettir.  
Önce içerik tam olarak saptanmalı sonra ne şartı ise adı konulmalıdır. Doğru olan her ruhsat alan avukatın fiilen avukatlık mesleğini icra zorunluluğu olmayışı gerçeği karşısında 40. maddede detayları ile düzenlenecek sigorta yükümlülüğünü yerine getirmeyen avukatın 72. madde uygulaması ile levhadan geçici olarak silme kararı verilmesi gibi gözüküyor.
Sigorta şirketlerine yaptıkları sözleşmenin bir örneğini avukatın bağlı bulunduğu barosuna ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaktan kaçınan avukata vekâletname tanzim edilmemesi için Türkiye Noterler Birliği’ne göndermek yükümlülüğü de kanuna konulmalıdır. Denetim için UYAP’tan da yararlanılabilir.
Avukatlık kolektif itibar mesleğidir. Avukat meslek itibarıyla doğru orantılı olarak siyasette de yaşamda da söz sahibi olmuştur. Vatandaş mesleki kusuru olan avukat hakkında yıllarca yargıda süründürülmemeli, meslek kahve köşelerinde, rakı masalarında, kabullerde tartışılmamalıdır. Biraz parasal fedakârlığın zamanla kazanca, itibara dönüştüğünü görmek umuduyla.            
                                                                       Av. M. Haşim Mısır

 

Av. M. Haşim MISIR | Tüm Yazıları
Hits: 1508