Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Artık savcı MİT müşteşarını çağıramayacak
21 Nisan 2014

Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ata­lay, çö­züm sü­re­cin­de el­le­rin­de­ki en önem­li ens­trü­ma­nın MİT ol­du­ğu­nu söy­le­di. Beşir Ata­lay, “Ben si­ya­si ira­de ola­rak Mİ­T’­e ta­li­mat ve­ri­yo­rum; ‘Git di­yo­rum te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rıy­la gö­rüş. MİT müs­te­şa­rı gi­di­yor. Son­ra sav­cı bu gö­rüş­me­den do­la­yı onu sor­gu­ya ça­ğı­rı­yor. O za­man o Mİ­T’­i na­sıl ça­lış­tı­ra­cak­sı­nız? Ora­da bü­tün so­rum­lu­luk si­ya­si ira­de­ye ait­tir, o so­rum­lu de­ğil. Ta­li­ma­tı ve­ren Sa­yın Baş­ba­ka­n’­dır, hü­kü­met­tir. İş­te bu dü­zen­le­me­le­ri de ge­tir­dik. Bun­dan son­ra her­han­gi bir sav­cı, ken­di­si­ne ve­ri­len ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­di di­ye MİT müs­te­şa­rı­nı öy­le he­men sor­gu­ya fa­lan da ça­ğı­ra­ma­ya­ca­k” de­di.

TWITTER HİZAYA GELDİ

Ata­la­y’­ın “MİT bun­dan son­ra da­ha ya­sal sı­nır­lar içe­ri­sin­de ça­lı­şa­ca­k” ifa­de­si de dik­kat çek­ti. Ata­lay, Twit­te­r’­ın iki he­sa­bı san­sür­le­me­si­ne  de­ği­nir­ken bu ku­ru­mun da ‘hi­za­ya gel­di­ği­ni­’ sa­vun­du.


bugün

[Bu yazı 1008 kez okundu]
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™