Yazdırmak için tıklayın Eposta Olarak göndermek için tıklayın Yorum Eklemek için tıklayın
Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (3)
27 Ağustos 2012, Av. M. Haşim MISIR
, Av. M. Haşim MISIR

Tasarıda disiplin kurulu üyelerinin reddi ve çekilmesi başlıklı 151. madde aynen korunmuştur. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ret talebinin reddine ilişkin kararlara itirazda “ ancak nihai karar aşamasında ve esas kararla birlikte incelenebileceğinden ve kovuşturma devam ederken henüz itiraz hakkı doğmadığından” gerekçesi ile itiraz dilekçesinin reddine karar vermektedir.

Oysa Avukatlık Kanununun151. maddesi “Disiplin Kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler.” hükmünün amir olması karşısında CMK’da öngörülen prosedürün aynen uygulanması zorunludur. CMK’nun 28. maddesi asla göz ardı edilmemelidir.

CMK’nun 28. maddesi “Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir.” hükmünü amirdir. CMK’nun 28. maddesi, ret isteminin kabul edilmemesi halinde itiraz yoluna gidilebileceğini belirtmiş, CMK’nun 268. maddesinde de “itiraz usulü ve inceleme mercii.” düzenlenmiştir. CMK 268/3-c maddesi “O yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.” hükmü uyarınca sorun çözümlenmelidir. Ki bu suretle gerçek hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanmış olur. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Chmelir/Çek Cumhuriyeti 2005) “... Sonuç olarak başvurucunun mahkeme başkanının yansızlığını yitirdiği yolundaki kuşkusu, hukuksal istemlerine karşı yöntem yasalarının öngördüğü kurallar doğrultusunda hukuksal çözümler üretilmemesi nedeniyle yerinde bulunmuştur.” kararı da, yasalar çerçevesinde soruna çözüm getirilmesi gereğini bildirmektedir. Bu bir fırsattır. Tasarıda 2. fıkraya “Ret ve istinkâf isteminin reddine ilişkin disiplin kurulu kararlarına itirazen en yakın baro disiplin kurulu karar verir.” şeklinde bir ek yapılarak çözüm bulunmalı ve AİHM kararları ile uyum sağlanmalı, Baro Disiplin Kurulları da töhmetten kurtarılmalıdır.

Tasarıda 153. madde aynen korunmuştur. Oysa Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları da göz önünde bulundurularak kovuşturma dosya örneklerinin getirtilmiş olması şartı mutlak konulmalı, uygulamada birlik sağlanmalı ve zaman kaybına neden olunmamalıdır. 153/2 fıkrada “Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemiş olması ve kovuşturma dosyası örneğinin getirtilmiş olması şarttır.” şeklinde bir düzenleme yeterlidir. Tedbiren işten yasaklama önemli bir karardır. Bu suretle AİHM kararlarına uygun olarak “Makul şüphe” kavramı aranmış ve yersiz mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olur.

Tasarının 157/1 maddesinde itiraz süresi 30 günden 15 güne düşürülmüş. Tartışılmalı. İtirazın verildiği yer ile ilgili 142. maddede belirttiğimiz husus burada da geçerlidir. Posta tarihi esas olmalıdır.

Tasarıda 159. madde aynen korunmuştur. Türk yargılama sistemi göz önünde bulundurulduğunda dava zamanaşımının disiplin yönünden önemli bir koruyucu kalkan olduğu tartışmasızdır. Ceza davası bir şekilde zamanaşımı nedeniyle ortadan kalkabilir. Ancak zamanaşımı nedeniyle disiplin kovuşturması da tamamen kaldırılmamalıdır. Bu sorun bir şekilde tartışılmalı, ceza ve disiplin kavramları bu derece birbirine karıştırılmamalıdır. Amaç farklılığı mutlak göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamada görünen de odur ki bu nedenle disiplin kovuşturması sonuçsuz kalan avukatları zapt etmek de mümkün değil. Bu anlayışla avukatın kamudaki itibarını artıramazsınız.

Tasarının 160. maddesi aynen muhafaza edilmiş. “uyarma, kın ama ve para cezalarının uygulanmasından” a açıklık germekte fayda var. Özellikle para cezasının uygulanması terimi fazlaca hak kaybına sebebiyet vermektedir. “uyarma ve kınama cezaların kesinleşmesi, para cezasının baro veznesine ödenmesinden…” şeklinde bir düzenleme sorunu çözer.

Tasarıda 161. madde aynen korunmuştur. Oysa inancım o ki 161/son fıkradaki “Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan işlemlere, alınan avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem yapılmayabilir.” hükmü mutlak kaldırılmalıdır.

Çünkü bu nedenle yüzlerde şikâyet karşılıksız kalmakta, barolar töhmet altında bırakılmakta vatandaş da baroda çözeceği soruna Cumhuriyet Başsavcılığında çözüm aramaktadır. Avansı duyan vatandaş sadece dilekçe başlığını değiştirmektedir. Avukatlar hakkındaki ceza davalarının yoğunlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğu asla göz ardı edilmemeli, avans uygulamasına son verilmelidir.

Tasarının 166. maddesindeki giderler terimi önüne “zorunlu” sözcüğü eklenmeli, avukat tarafından tüm giderler üstlenilir sonra istenir gibi bir izlenime son verilmelidir.

Avukatların çoğunluğu hapis hakkını usulüne uygun olarak kullanmamakta bu nedenle de ne yazık ki yargılamaya muhatap olmakta, mesleğinden olmaktadır. Yerleşik yargı kararları ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarına uygun olarak 166/1 maddesine “Avukat hapis hakkını kullanmadan önce hangi alacağına karşılık, hangi paradan ve ne miktar hapis hakkını kullanacağını yazılı olarak müvekkiline bildirmek, hapis hakkını orantılı olarak kullanmak zorundadır.” eklemesinin yapılması son derece faydalı ve avukatlar hakkında emniyeti suiistimal iddiası ile yapılan şikâyetleri ve mahkûmiyetleri de önleyici olur.

Av. M. Haşim Mısır

[Bu yazı 2203 kez okundu]
Av. M. Haşim MISIR

YAZARIN DİĞER YAZILARI: [36]
[31 Ekim 2014] "Güçlü Birey, Güçlü Avukat, Güçlü Toplum" Avukatlık Kanunu Taslağı ... [26 Nisan 2014] AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI ... [20 Ocak 2014] Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Avukatlık Disiplin Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi. ... [18 Nisan 2013] İstanbul Barosu Yönetimi Hakkında Açılan Davanın İddianamesi Yürürlükteki Hukuka Aykırıdır! ... [10 Aralık 2012] TBB 'nin Avukatlık Sınavıyla İlgili Kanun Teklifi Hakkındaki Düşüncelerimiz. ... [3 Kasım 2012] Mesleğin İtibarı Timsahın Gözyaşlarıyla Korunmaz. ... [16 Ekim 2012] Baro Birbirine Zıt Ve Rakib İnsanların Saygı Ve Sevgi İle... ... [19 Eylül 2012] İstanbul Barosu Seçimlerinde Kullanılan Üslup Yürekler Acısı ... [10 Eylül 2012] Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (4) ... [9 Ağustos 2012] Avukatlık Ka. Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler (2) ... [30 Temmuz 2012] Avukatlık Kanun Tasarısında Disiplinle İlgili Olması Gerekenler ... [30 Haziran 2012] Mesleki Sorumluluk Sigortası Şarttır. Mutlak Düzenlenmelidir ... [21 Haziran 2012] AVUKATLIK AKADEMİSİ NASIL KURULMALIDIR? ... [7 Haziran 2012] Avukatlık Kanun Tasarısı Tartışmaları Gündemde Tutulmalıdır. ... [23 Mayıs 2012] ADALET OLMADIKÇA YÖNETİMİN FAYDASI OLMAZ ... [12 Nisan 2012] TBB Avukatlık Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimiz ... [3 Nisan 2012] BAROLAR DEĞERLERİNİZE SAHİP ÇIKIN ... [12 Mart 2012] Mustafa Kemal Atatürk'ün Avukatlık Mesleğine Bakışı ... [9 Ocak 2012] Avukatların Sorunlarını Mesleğe İnananlar Çözer ... [13 Aralık 2011] Arabuluculuk Tekel Hakkımıza Açık Bir Saldırıdır. ... [1 Kasım 2011] AVUKATIN ÜSTÜ ARANABİLİR Mİ? ... [3 Haziran 2011] Erdemli Hukuk Adamı Toplumsal Uzlaşmadan Yana Olmak Zorundadır ... [2 Mayıs 2011] Meslek Kuralları İle Oynayarak İtibarınızı Artıramazsınız ... [16 Nisan 2011] CEZA DAVALARINDA DA TEMYİZ HARCA TABİ ... [5 Nisan 2011] BAROLAR SUSMAKLA HİÇ BİR KAZANIM ELDE EDEMEZ ... [17 Şubat 2011] Savunma hakkı kutsaldır. Koşullar ne olursa olsun kullanılmalıdır ... [24 Ocak 2011] HUKUK HERKESE LAZIM BARİ İMRALIYA SORUN ... [7 Ocak 2011] TİMSAH GÖZYAŞLARI İLE İNSAN HAKLARINI YAŞAMA GEÇİREMEZSİNİZ. SİYASET DE, YARGI DA NE YAZIK Kİ İFLAS ETTİ. ... [9 Aralık 2010] AİHM KARARLARI IŞIĞINDA AVUKATIN CEZA YARGILAMASINDAKİ ROLÜ ... [22 Kasım 2010] AVUKATLIK MESLEĞİ VE TATİL ... [29 Ekim 2010] Avukat kökenli milletvekilleri ile sorunlarımızın çözümünü daha çok beklersiniz ... [3 Ekim 2010] AVUKATLIK MESLEĞİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI NE YAZIK Kİ AVUKATLAR ... [25 Mart 2010] YARGI BAĞIMSIZLIĞINA DEMOKRATİK DARBE ... [18 Mart 2010] AVUKATLIK SINAVI HAKKINDA ... [8 Mart 2010] AVUKATLIK MESLEĞİNDE REKLÂM NEDEN YASAKTIR ... [31 Ocak 2010] REDDİ HAKİM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNİN BAROYA BİLDİRİMİ NEDEN GEREKLİ ...
Av. M. Haşim MISIR
BU SITENIN ÖNCELIKLI AMACI Ülkede evrensel, çagdas ve toplumcu bir hukuk ve yönetim anlayisini egemen kilmak üzere,
HUKUKÇULAR VE SORUMLULUK DUYAN HERKES ortak akil üretebilecekleri, ortak tutum belirleyebilecekleri bir iletisim, paylasim ve tartisma ortaminda BULUSTURMAKTIR.
Yeni Yaklasimlar, ortak çalisma ürünüdür. Sitede yer alan yazilardan yazari sorumludur. Kaynak gösterilerek alinti yapilabilir.
Websitesi ile lgili sorulariniz için buraya tiklayin. Diger konularla ilgili sorulariniz için iletisim sayfasindan ilgili kisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Yeni Yaklasimlar © 2016 - [ARENA YAZILIM] - E-Müvekkil Pro™