Tedaş'a Dilekçeyi Yazın Paranızı Alın.

~ 16.01.2015, Yeni Yaklaşımlar ~

Elektrik abonelerinin 2 bin lira altı TRT payı ve sayaç okuma alacakları için tüketici hakem heyetine üstü için ise tüketici mahkemesine başvurması gerekiyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 17 Aralık 2014'te aldığı kararla, elektrik abonesinden tahsil edilen kayıp-kaçak parasını hukuka aykırı buldu ve geçmiş 10 yıla yönelik iadesine karar verdi. Karar, yaklaşık 36 milyon abone için örnek teşkil ediyor. Aboneler, faturalardaki kayıp-kaçak bedelini almak için dağıtım şirketlerinin kapısını çalarken kararın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Yargıtay son kararına, 'Elektrik piyasası mevzuatının EPDK'ya sınırsız bir fiyat belirleme hak ve yetkisi vermediğini' gerekçe gösterdi. Ayrıca Yargıtay'a göre elektriğin sahibi dağıtım şirketi elektrikte hırsızlığı önlemek için gerekli tedbirleri almak zorunda. Bu nedenle, hırsızlanma yoluyla tüketilen elektriğin parasını dürüst aboneden almak dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapmasına da engel olur. Öte yandan Yargıtay kaynakları, elektrik abonelerinin sadece kayıp-kaçak parasını değil, fazla ödenen TRT payı ile sayaç okuma bedellerinin de dağıtım şirketinden isteyebileceği bilgisini verdi. Nedeni, Yargıtay 3. Dairesi'nin TRT payı ve sayaç okuma parasının da iadesine karar vermiş olması. Buna göre aboneler, her 3 kalemin iadesi için tek başvuru yapabilir.

ABONE, NE YAPMALI?


Abonelerin, bu bedeli tahsil etmesi için şu adımları atması gerekiyor:


-Öncelikle, bulunduğu ilin elektrik dağıtımını yapan şirketin kapısını çalacak.


-TRT payı ve sayaç okuma parası için faturasından 10 yıl boyunca tahsil edilen bedelin tespitini isteyecek.


-Abonenin, ikinci durağı hesaplanan bedeli almak için başvuracağı mahkeme ya da tüketici hakem heyetleri olacak.


-TRT payı ve sayaç okuma parası için ödediği bedel 2 bin TL'nin altında olan aboneler, tüketici hakem heyetine; 2 bin TL'nin üzerinde olanlar tüketici mahkemelerine dilekçe ile başvuracak.


DİLEKÇEDE BUNLARA DİKKAT EDİN


-Abone, dosyasını bizzat kendisi veya avukatı aracılığıyla hakem heyetine teslim etmeli.


-Dilekçede, sadece ev adresi yazılmalı.


-Dilekçede konu net ve sade ifadelerle yazılıp tüketici hakem heyetinden ne istendiği açıkça belirtilecek. (Örneğin para iadesini talep ediyorum ya da değişimini talep ediyorum gibi)


-Kimlik fotokopisi eklenecek.


İŞTE ÖRNEK DİLEKÇE


T.C.


……………………………….. Kaymakamlığı


(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na)


Şikâyet Eden :


Adresi :


E- Posta & Telefon :


Şikâyet Edilen :


Adresi :


Ş. Parasal Değeri :


Konusu : TRT payı ve sayaç okuma parası olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.


Açıklamalar :1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan "K/K Bedeli" adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.


2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, TRT payı ve sayaç okuma parasının aboneye yansıtılması kabul edilemez. Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli TRT payı ve sayaç okuma parası şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı EPDK Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.


3-) Aslında 4628 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin "Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda kanunun 11. maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır." demektedir.


4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK'nın kayıp/kaçak bedellerinin TRT payı ve sayaç okuma parasının abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önün geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.


5-) Mevcut kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan TRT payı ve sayaç okuma parası bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanun'un doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.


İş bu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL'nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.


Hukuki Nedenler :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.


Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, ödeme belgeleri, sözleşme, hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.


İstem Sonucu :İzah olunan nedenlerden dolayı; TRT payı ve sayaç okuma bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. / /2015


Şikâyet Eden (Adı, Soyadı ve İmza)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajans01.com/guncel/tedasa-dilekceyi-yazin-paranizi-alin-h29004.html

Hits: 46186