Yürütmeden sorumlu valiye 'yargı' görevleri geliyor

~ 25.11.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Hükümetin TBMM'ye gönderdiği yeni güvenlik paketiyle, suç kovuşturmasında valilere, esasen yargı erkinde olması gereken önemli yetkiler veriliyor.

AKP hükümeti, yeni güvenlik paketiyle valilere önemli yetkiler tanımaya hazırlanıyor. TBMM’ye gönderilen pakete göre, suç kovuşturmasında valiler doğrudan emir verebilecek, gerekli gördüğü hallerde belediyelerin araçlarını kullanma yetkisine sahip olacak.

İl İdaresi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri düzenleyen maddede, “Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acele tedbirlerin alınması hususunda doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu emirleri mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir” deniliyor.

ARACI ALMAK İÇİN KOLLUK KUVVETLERİNDEN YARDIM
Yeni düzenlemeyle ayrıca valilere, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, bölgedeki mahalli idarelerin de tüm araç ve gereçlerini kullanma yetkisi veriliyor.

Araçları valinin emrine sunmayan kişilere karşı uygulanacak ‘zor kullanma’ ve yaptırımlar ise şöyle açıklanıyor; “Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.”

 

 

http://www.birgun.net/news/view/yurutmeden-sorumlu-valiye-yargi-gorevleri-geliyor/9239

Hits: 812