Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile ilgli Yargıtay Kararı

~ 30.10.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Daire:8
Tarih:2014
Esas No:2014/24026
Karar No:2014/22175
Kaynak:UYAP
İlgili Maddeler:5271 SK 231/5
İlgili Kavramlar:HAGB
T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2014/24026 HÜKÜMLÜ
Karar No : 2014/22175
Tebliğname No : 8 - 2014/152088

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 19/03/2014
NUMARASI : 2013/902 (E) ve 2014/177 (K)
HÜKÜMLÜ : ......
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere
TEMYİZ EDEN : Hükümlü


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümlü hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra deneme süresi içerisinde suç işlenmesi nedeniyle, hükmün açıklanmasına ilişkin kararlar, 5728 sayılı Yasanın geçici 1/2. madde ve fıkrası ile 5275 sayılı Yasanın 98. ila 101. maddeleri uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığı gibi itiraz üzerine verilen kararın da kesin olması nedeniyle, hükümlünün temyiz isteminin (REDDİNE), mercide yanılma nedeniyle CMK.nun 264. maddesi gözetilerek hükümlünün isteminin itiraz olarak kabulüyle gereğinin mahallinde yerine getirilmesi için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 14.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


adalet.org

Hits: 939