Hakim ve savcılara verilecek 10 yeni hak

~ 15.10.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Hakim ve savcıların özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, 14 ekim itibariyle Meclise sunuldu.

14 Ekim itibariyle Meclise sunulan ve hakim - savcıların özlük haklarını düzenleyen kanun teklifinde, toplam 35 madde bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, son dönemde artan terör eylemleriyle ilgili ceza kanunlarında yer alan hükümlerin değiştirilmesine yöneliktir. 

Kamu personelini ilgilendiren hükümler şu şekildedir:

İDARİ HAKİMLERE HUKUK FAKÜLTESİNDE OKUMA İMKANI

İdari yargıda beş yıl süreyle görev yapmış hakim veya savcılar ile Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanlar, talepleri halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından, mevcut kontenjanlara ilave olarak hukuk fakültelerine sınavsız olarak yerleştirilecek.

YARGITAY TETKİK HAKİMLERİNİ, HSYK ATAYACAK

Yargıtay Tetkik Hakimleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak yetkili Kurulca atanmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre Yargıtay Tetkik Hakimlerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atayacaktır.

HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞINA GİRİŞ YAŞINDA DEĞİŞİKLİK

Hakim ve savcı adaylığı için yaş şartı daha önce "Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak." şeklindeydi. Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Yeni düzenleme şu şekilde olacaktır:

"Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak"...

2 YILDIR ÇALIŞAN AVUKATLIKLAR, HAKİMLİĞE GEÇİŞ YAPABİLECEK

Avukatlıktan hakimliğe geçiş maddesinin şuanki hali şu şekildedir:

"Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,"

Yukarıdaki hükümde yer alan 5 yıl şartı 2 yıla düşürülmektedir. 

HSYK'NİN VERDİĞİ KİMLİK, KANUNLA, HER YERDE GEÇERLİ HALE GETİRİLMEKTEDİR

Öyle tahmin ediyoıruzki bu düzenleme ÖSYM için yapılmaktadır. Bilindiği üzere, ÖSYM sınavlara girişte sadece nüfus cüzdanı ve pasaportu geçerli saymaktadır. Kanuna eklenen yeni hüküm şu şekildedir:

"Mesleğe kabul edilenlere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen kimlik kartı, tüm resmi ve özel kuruluşlarca resmi kimlik olarak kabul edilir."

TÜM HAKİM VE SAVCILARA ZAM

Zamma dair teklifte yer alan hüküm şu şekildedir:

"Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir."

Yukarıdaki hüküm gereğince 15 bin gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılacaktır. Bu da;
 = 15.000*0,076998
= 1154 lira (Bu brüt tutardan sadece 8 lira tutarında damga vergisi kesilecektir)

HSYK MÜFETTİŞLERİNE VE İÇ DENETÇİLERE ZAM

Adalet Müfettişlerine, 103 üncü maddeye göre ödenmekte olan brüt aylık tutarlarının % 5'i oranında ek ödemede bulunulmaktadır. Bu ek ödeme HSYK Müfettişleri ile iç denetçilere de verilecektir.

HAKİM VE SAVCILAR YABANCI DİL TAZMİNATI ALABİLECEK

2802 sayılı Kanunun 106. maddesinde yer alan hüküm gereğince hakim ve savcılar yabandı dil tazminatı alamıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile alabilecekler.

HAKİM VE SAVCILARIN ALACAĞI SİLAH HER TÜRLÜ VERGİ VE HARÇTAN MUAF OLACAK

Hakim ve savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca temin edilen yerli veya ithal tabancaları, bedeli mukabilinde, zati silah olarak satın alabilirler. Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır."

HAKİM VE SAVCILARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI AFFEDİLİYOR

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları bütün sonuçları ile affedilmektedir. Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenen ve Kanunun 67 nci maddesi ile (e) ve (f) bentleri hariç 68 inci maddesi uyarınca verilip kesinleşmiş bulunan disiplin cezaları, hakkında ceza tertip olunanın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvurusu üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca incelenir. Yapılan inceleme sonunda Genel Kurul, başvurunun reddine karar verebileceği gibi önceki kararın kaldırılmasına veya eyleme uyan alt bir disiplin cezasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından verilen bu kararlara karşı, Başkan veya hakkında ceza tertip olunan, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez."

ADALET BAKANLIĞI YURT DIŞINA TEŞKİLAT KURUYOR

Adalet Bakanlığı yurt dışına teşkilat kurabilecek. Burada Adalet Müşaviri istihdam edebilecektir.  Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılacaktır. 

Misyon şefleri; adalet müşavirlerinin sicil amiri olmayacaktır.

Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.
      

Memurlar.Net

Hits: 771