Yandaş işadamı yargı kararını hiçe saydı

~ 22.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Çeşme’de 1. derece SİT alanı, yandaş firmalar için imara açıldı. Yetmedi vatandaşın arazileri kamulaştırıldı. Çevre katliamına ‘dur’ diyen Danıştay’ın kararı da yok sayıldı.

Yandaş işadamı yargı kararını hiçe saydı

İZMİR - AKP, mem­le­ke­tin do­ğal gü­zel­lik­le­rini ik­ti­dar men­sup­la­rı ve yan­daş işa­dam­la­rı­nın rant hır­sı­na kur­ban edi­­yor. Bu uy­gu­la­ma­la­rın en çar­pı­cı ör­nek­le­rin­den bi­ri de Çeş­me Ya­rı­ma­da­sı­’n­da ya­şa­nı­yor. Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) ge­rek­li araş­tır­ma­la­rı yap­ma­dan Çeş­me, Ur­la, Ka­ra­bu­run, Mor­do­ğan il­çe­le­rin­de çok sa­yı­da şir­ke­te rüz­gar ener­ji san­tral­le­ri (RES) ku­rul­ma­sı için izin ver­di.

YASAYA GÖRE ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ
1. ve 2. De­re­ce Do­ğal SİT Ala­nı kap­sa­mın­da­ki böl­ge­de 5 rüz­gar ener­ji­si san­tra­li fa­li­yet gös­te­re­cek. Ya­sa­ya gö­re çi­vi çak­mak da­hi ya­sak. Ay­rı­ca böl­ge­nin ta­ma­mı 1. ve 2. de­re­ce ko­run­ma­sı ge­rek­li ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı du­ru­mun­da. Hal­bu­ki izin ve­ril­me­den ön­ce, RE­S’­le­rin böl­ge­nin do­ğal or­ta­mı­na et­ki­le­ri­nin ne ola­ca­ğı ko­nu­sun­da bi­lim­sel araş­tır­ma ya­pıl­ma­sı, çev­re­de­ki yer­le­şim ve tu­rizm alan­la­rı­nın ül­ke ve böl­ge için öne­mi­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. Bu­nun dı­şın­da, va­li­lik, çev­re ve şe­hir­ci­lik il mü­dür­lü­ğü, anıt­lar ku­ru­lu, ta­pu ka­das­tro, be­le­di­ye, kay­ma­kam­lık ve jan­dar­ma ko­mu­tan­lı­ğı gi­bi ku­rum­lar­dan gö­rüş alın­ma­lıy­dı. Ku­rum­la­rın hep­sin­den ‘o­lu­r’ ra­po­ru alın­ma­lı,

EPD­K’­dan ÇED ra­po­ru is­ten­me­liy­di. Tüm ra­por­lar olum­lu olur­sa ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­ma­lıy­dı. An­cak fir­ma­lar bu pro­se­dü­rü iz­le­me­di. İş­le­ri­ni An­ka­ra­’y­la çöz­dü. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­ca özel mülk­le­re el ko­nul­du. Ha­zi­ne ara­zi­le­ri için de ça­lış­ma­lar baş­lan­dık­tan son­ra ge­rek­li izin­ler alın­dı.

DEVLET ELİYLE ÖZEL MÜLK İŞGAL EDİLDİ

Oy­sa ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı 3634 sa­yı­lı Mil­li Mü­da­fa­a Mü­kel­le­fi­ye­ti Ka­nu­nu kap­sa­mın­da yurt sa­vun­ma­sı ge­rek­ti­ği za­man ve­ya ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da alı­na­bi­li­yor. Ara­zi­le­ri göz gö­re gö­re iş­gal edi­len va­tan­daş­lar hak­la­rı­nı ara­mak için yar­gı­ya baş­vur­du. Açı­lan da­va so­nu­cun­da Da­nış­tay 6. Da­ire­si, “EPD­K’­nın imar pla­nı ol­ma­yan alan­da iş­lem yap­tı­ğı ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­nı hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­me­den al­dı­ğı ge­rek­çe­si ile yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na­” hük­met­ti. Da­nış­tay EPD­K’­dan sa­vun­ma is­te­di.

 FİRMALAR YARGI KARARINI HİÇE SAYDI
Bu ara­da Ege Çev­re ve Kül­tür Plat­for­mu (EGE­ÇEP) da, İz­mir Va­li­li­ği Çev­re ve Şe­hir­ci­lik İz­mir İl Mü­dür­lü­ğü­’nün “Çev­re­sel Et­ki De­ğer­len­dir­me­si Ge­rek­li De­ğil­di­r” ka­ra­rı­nın açık­ça hu­ku­ka ay­kı­rı ol­ma­sı ge­rek­çe­siy­le da­va açıp, yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nı ve yar­gı­la­ma so­nun­da ip­ta­li­ni is­te­di. Di­ğer yan­dan RES tür­bin­le­ri­nin yer­leş­ti­ril­di­ği ar­sa­la­rın mülk sa­hip­le­ri­nin ida­re mah­ke­me­le­rin­de aç­tı­ğı da­va­lar­da da yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı çık­tı. An­cak fir­ma­lar tüm bu yar­gı ka­rar­la­rı­nı hi­çe sa­yıp, ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­ti. Va­tan­daş­lar ken­di­le­ri­ne ait ara­zi­le­re so­kul­ma­dı. Ken­di ara­zi­le­ri­ne gir­mek is­te­yen va­tan­daş­lar kar­şılarında hem şir­ket ça­lı­şan­la­rı­nı, hem de jan­dar­ma­yı bul­du.

Tüm bun­lar ya­şa­nır­ken Çeş­me Kay­ma­ka­mı İn­ci Se­zer Be­cel id­di­aya gö­re yar­gı ka­ra­rı­nı de­ğil, Hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri­nin ta­li­mat­la­rı­nı dik­ka­te al­dı.

EPDK VATANDAŞA KARŞI DAVA AÇTI
Ken­di ara­zisi­ne gir­mek is­te­yen va­tan­da­şın üze­ri­ne jan­dar­ma gön­der­di. Mağ­dur ko­nu­mun­da­ki va­tan­daş­lar bir de bu yüz­den sav­cı­ya ifa­de ver­di. Mülk sa­hi­bi va­tan­daş­lar, “A­ra­zi­le­ri­miz dev­let ta­ra­fın­dan res­men is­tim­lak edil­miş de­ğil­dir. Ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı Da­nış­tay hük­mü ile ge­çer­siz­dir. Mülk­ler res­men bi­zi­m” di­ye­rek is­yan et­ti.

Öte yan­dan plan­sız alan­da iş­lem baş­la­tan ve ace­le ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alan EPDK, Da­nış­ta­y’­ın ip­tal ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra kar­şı da­va aç­tı. EPD­K’­nın şir­ket­le­rin önü­nü aç­mak için va­tan­daş­la­ra kar­şı aç­tı­ğı da­va da so­nuç­lan­ma­dı.

'ÇEŞME ÇEŞME OLMAKTAN ÇIKACAK'
Yö­re hal­kı RE­S’­le­re kar­şı bir yan­dan ey­lem­ler ya­pı­yor, di­ğer yan­dan da hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. RE­S’­le­rin fa­ali­ye­te geç­me­si­nin Çeş­me­’yi bi­ti­re­ce­ği­ni sa­vu­nan va­tan­daş­lar, “RE­S’­ler yer­le­şim yer­le­ri­nin ya­kı­nın­da. Bir­çok sağ­lık prob­le­mi do­ğa­cak. Çeş­me­’nin tu­ris­tik özel­li­ği ta­ma­-men kay­bo­la­cak ve sa­na­yi böl­ge­si gö­rün­tüsü ile Çeş­me, Çeş­me ol­mak­tan çı­ka­cak” dedi.

ANKARA FİRMALARIN GÜVENCESİ
İZ­MİR Çeş­me­’de rüz­gar ener­ji­si­ne ya­tı­rım ya­pan­lar ara­sın­da, 17 Ara­lık son­ra­sı sız­dı­rı­lan ta­pe­ler­de is­mi ge­çen işa­dam­la­rına ait fir­ma­lar da yer alı­yor. Bun­lar­dan bi­ri Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­e ait ol­du­ğu öne sü­rü­len bir ko­nuş­ma­da, “E­ti­le­r’­de­ki Sun­se­t’­in sa­hi­bi olan he­ri­f” di­ye ta­rif edi­len Ba­rış Tan­rı­se­ve­r’­e ait ABK Çeş­me RES fir­ma­sı. İkin­ci­si de yi­ne ta­pe­ler­de is­mi ge­çen ve Er­do­ğa­n’­a ya­kın­lı­ğıy­la ta­nı­nan ün­lü işa­da­mı Ab­dul­lah Tiv­nik­li­’ye ait Bak­te­pe ener­ji şir­ke­ti…
Böl­ge­de­ki di­ğer fir­ma­lar ise EN­DA, EGEN­DA ve OK­MAN. Yö­re hal­kı, bu fir­ma­la­rın An­ka­ra­’dan al­dık­la­rı güç­le, ku­ral ta­nı­ma­dı­ğı­nı, ka­nun ve yö­net­me­lik­ler­de­ki pro­se­dü­rü ye­ri­ne ge­tir­me­dik­le­ri­ni, yar­gı ka­rar­la­rı­na da uy­ma­dık­la­rı­nı öne sü­rü­yor.

 KENDİ ARAZİSİNE GİREN KÖYLÜLERE 50 BİN LİRA İCRA!
An­ka­ra­’dan al­dık­la­rı güç­le böl­ge­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ABK Çeş­me RES A.Ş., özel şa­hıs­la­ra ait ara­zi­le­re ken­di ma­lıy­mış gi­bi “Şan­ti­ye­dir gi­ril­mez. Gi­ren­ler hak­kın­da ya­sal iş­lem baş­la­tı­la­cak­tı­r” ta­be­la­sı as­tı. Şir­ket, bir va­tan­da­şın ken­di ara­zi­si­ne bı­rak­tı­ğı oto­mo­bi­li çe­ki­ci ile de kal­dırt­tı, da­ha son­ra ic­ra yo­luy­la gön­der­di­ği ya­zıy­la “E­ner­ji pro­je sa­ha­sı ve şan­ti­ye ala­nı­na ara­cı kas­ten ve suç iş­le­me ama­cıy­la bı­rak­ma­ ne­de­ni ile iş kay­bı oluş­tu­ğu­” id­di­asın­da bu­lu­na­rak 3 va­tan­daş­tan 50’şer bin li­ra tazminat ta­lep et­ti. Çeş­me İc­ra Da­ire­si­’n­den el­le­ri­ne ula­şan teb­li­ga­tı gö­rün­ce şo­ke olan va­tan­daş­lar yar­gı­ya baş­vu­ra­rak iti­raz ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Mağ­du­ri­ye­ti­ni di­le ge­ti­ren hal­kın is­ya­nı­nı ise hiç­bir dev­let yet­ki­li­si umur­sa­mı­yor.(Gökmen ULU / Sözcü)

Hits: 858