Artık savcı MİT müşteşarını çağıramayacak

~ 21.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ata­lay, çö­züm sü­re­cin­de el­le­rin­de­ki en önem­li ens­trü­ma­nın MİT ol­du­ğu­nu söy­le­di. Beşir Ata­lay, “Ben si­ya­si ira­de ola­rak Mİ­T’­e ta­li­mat ve­ri­yo­rum; ‘Git di­yo­rum te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rıy­la gö­rüş. MİT müs­te­şa­rı gi­di­yor. Son­ra sav­cı bu gö­rüş­me­den do­la­yı onu sor­gu­ya ça­ğı­rı­yor. O za­man o Mİ­T’­i na­sıl ça­lış­tı­ra­cak­sı­nız? Ora­da bü­tün so­rum­lu­luk si­ya­si ira­de­ye ait­tir, o so­rum­lu de­ğil. Ta­li­ma­tı ve­ren Sa­yın Baş­ba­ka­n’­dır, hü­kü­met­tir. İş­te bu dü­zen­le­me­le­ri de ge­tir­dik. Bun­dan son­ra her­han­gi bir sav­cı, ken­di­si­ne ve­ri­len ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­di di­ye MİT müs­te­şa­rı­nı öy­le he­men sor­gu­ya fa­lan da ça­ğı­ra­ma­ya­ca­k” de­di.

TWITTER HİZAYA GELDİ

Ata­la­y’­ın “MİT bun­dan son­ra da­ha ya­sal sı­nır­lar içe­ri­sin­de ça­lı­şa­ca­k” ifa­de­si de dik­kat çek­ti. Ata­lay, Twit­te­r’­ın iki he­sa­bı san­sür­le­me­si­ne  de­ği­nir­ken bu ku­ru­mun da ‘hi­za­ya gel­di­ği­ni­’ sa­vun­du.


bugün

Hits: 756