Kayserili Hakim 'den Avukatlarımız İçin Emsal Mahkeme Kararı

~ 03.04.2014, Yeni Yaklaşımlar ~

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

T.C.

KAYSERİ                                          

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO                                                                             :2014/…....E

KARAR NO                                                                        :2014/…....K

Kayseri …...İcra Müdürlüğü                                                 :2013/…....E.

HAKİM                                                                                :KEMAL ŞENGÜL  41846

KATİP                                                                                   :ERSİN YILMAZSOY  156112

ŞİKAYETÇİ                                                                        :………........................................

VEKİLİ                                                                                :Av.Ramazan BEDİR-Kalpakoğlu Mah.

                                                                                             Ahmet Yesarı Bulvarı YenisuSok.Dünya İş Merkezi
                                                                            B Blok K:11 No:40/41Merkez/KAYSERİ

ŞİKAYET OLUNAN                                                            :………........................................

VEKİLİ                                                                                 :Av………...................................

DAVA                                                                                   :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ                                                                   : 26/02/2014             

KARAR TARİHİ                                                                : 18/03/2014

KARAR YAZIM TARİHİ                                                  : 20/03/2014

 

                        Şikayetçi vekili tarafından Mahkememize açılan davanın Mahkememizde görülmekte bulunan davasının yapılan açık yargılaması sonunda ;

            GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Şikayetçi dilekçesinde; Kayseri…....İcra Müdürlüğünün 2013/…...E.Sayılı dosyasından verilen Vakıfbank Kocasinan Şubesinde bulunan banka hesabına haczin kaldırılmasına yönelik itirazın reddine ilişkin kararın iptali ile bu hesaptaki haciz ve blokenin kaldırılmasını talep etmiştir.

            Şikayet olunan tarafa davetiye tebliğ edilmiştir. Şikayet olunan taraf duruşmaya katılmadığı gibi, yargılamanın yokluğunda bitirildiği ve davanın reddini savunduğu görülmüştür.

            İcra dosyasının incelenmesinden kambiyo senetlerine davalı icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin ………................’e 03/07/2013 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

            Tüm dosya kapsamı ve icra dosyasının bir bütün olarak incelenmesi sonucunda; Kayseri …İcra Müdürlüğünün 2013/….takip sayılı dosyası üzerinden şikayete konu hesaba haciz tatbik edildiği şikayete konu hesap numarasının kaynağının şikayetçi tarafın müvekkilleri adına yatırılan hesapdan gelen tahsilatlar olduğu, diğer bir deyişle Vakıfbank Kocasinan şubesinde bulunan …………………… IBAN        numaralı hesaptaki gelen tahsilatların şikayetçi tarafın mesleğinden dolayı açması gereken ve gelen para ve tahsilatların toplandığı mevzuat gereğince açılması gereken ve bulundurması gereken avukatlık meslek hesabıdır, bu hesap gerek doğası gereği de İİK 82/2 kapsamında haczedilmesi mümkün olmayan bir hesaptır, bu nedenle haczedilemez, haczedildi ise bunun kaldırılması gerektiği bu doğrultuda Şikayetin kabulü ile Kayseri …İcra Müdürlüğünün 2013/…. Takip sayılı dosyası üzerinden haciz konulan Vakıfbank Kocasinan şubesinde bulunan ……………………IBAN numarasındaki hesap üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm konulmuştur.

            HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenler ile;

ŞİKAYETİN KABÜLÜ İLE;

1-       Kayseri …İcra Müdürlüğünün 2013/…. takip sayılı dosyası üzerinden haciz konulan Vakıfıbank Kocasinan şubesinde bulunan ……………………IBAN numarasındaki hesap üzerindeki haczin kaldırılmasına,

2-       Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-      Şikayetçi tarafından yapılan toplam 48,70 tl yargılama giderinin şikayet olunandan alınarak şikayetçiye verilmesine,

4-      Şikayetçi kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden AAÜT ye göre 500 TL vekalet ücretinin şikayet olunandan alınarak şikayetçiye ödenmesine,

5-      Kullanmayan gider avans kısmının karar kesinleştiğinde şikayetçiye iadesine, Dair Şikayçi vekilinin yüzüne karşı, Yüzüne karşı verilenler için Tefhimden, Yokluğunda verilenler için tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.18/03/2014

 

 

Katip  156112                                                Hakim 41846

Hits: 4275