Danıştay kanunu, meclise sunuldu

~ 04.12.2013, Yeni Yaklaşımlar ~

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı ile Danıştay’da 15 olan dava dairesi sayısı 16′ya çıkarılırken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sürekli…

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı ile Danıştay’da 15 olan dava dairesi sayısı 16′ya çıkarılırken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sürekli hale getiriliyor.

ANKARA -Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı ile Danıştay’da 15 olan dava dairesi sayısı 16′ya çıkarılırken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sürekli hale getiriliyor.
Hükümet tarafından hazırlanarak bugün TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıyla, İdari Dava Daireleri Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun yapısı da değişiyor. Buna göre, İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden ikişer üyenin katılımıyla oluşacak. Üyeler, Danıştay’da en az iki yıl kıdemi bulunanlar arasından görevlendirilecek. Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üyeden oluşacak.
İdari Dava Daireleri Kurulu’na, Danıştay Başkanı ya da vekillerinden biri, bunların katılamaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık edecek. Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ise Danıştay Başkanı ya da vekillerinden biri, bunların katılamaması halinde Kuruldaki daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık edecek. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilecek. Kurullarda bir yazı işleri müdürlüğü bulunacak.
Tasarıyla, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler ile uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açılamayacak. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay, İdare ve Vergi mahkemelerinde 30, ivedi yargılama usulünün uygulandığı davalarda 15 gün olacak. Dava açılmaması ya da davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açabilecek. Mevcut kanunda cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabiliyor.
Tasarıda ayrıca, söz konusu kanuna eklenen yeni bir maddeyle aynı maddi ve hukuki nedene bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar, mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek. Mahkemece, grup davalardan biri öncelikle karara bağlanacak. Mahkemenin davanın grup dava olduğuna ilişkin kararı ile uyuşmazlığın esası hakkında verdiği karar, temyiz ya da itiraz talebi üzerine dosya ile birlikte Danıştay’ın ilgili dava daireleri kuruluna gönderilecek. Aynı kapsamdaki diğer davaların karara bağlanması için Danıştay’ın vereceği karar beklenecek.
Danıştay’ın ilgili dava daireleri kurulu bu nitelikteki davanın grup dava olup olmadığını inceleyecek. Grup dava olmadığına karar verilen dosya, ilgili temyiz ya da itiraz mercine, kararın bir örneği de mahkemeye gönderilecek. Davanın, grup dava olduğunun kabulü halinde ise işin esası hakkında 3 ay içinde kesin olarak karar verilecek. Danıştay, grup dava kapsamındaki başvurular ile bu başvurular hakkında verdiği kararları elektronik ortamda yayınlayacak.
İdari mahkemeler, grup davaları Danıştay kararı doğrultusunda sonuçlandırılacak. Grup davalar nedeniyle ilgili dava daireleri kurulu tarafından verilen karara uygun olarak grup dava kararını veren mahkeme ya da diğer mahkemelerce verilen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurulamayacak. Ancak karara bağlanan davanın grup dava kapsamında olmadığına ya da grup davaya uygun karar verilmediğine ilişkin iddialarla temyiz ya da itiraz yoluna başvurulabilecek.
Yargı sürecine hız kazandırmak amacıyla tasarıyla “ivedi yargılama usulü” adıyla yeni bir yargılama usulü oluşturulacak. İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemler, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca tesis edilen çevresel etki değerlendirme işlemleri, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili davalarda ivedi yargılama usulü uygulanacak.
Söz konusu yargılama usulünde, 7 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak ve bu süre uzatılamayacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek. İvedi yargılama usulü kapsamına giren davalar öncelikle görülecek ve dosyanın tekemmülünden itibaren bir ay içinde karara bağlanacak. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenecek ve tebliğe çıkarılacak. Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 7 gün olacak.
Tasarıda, Danıştay’ın incelediği kararı bozmasına ilişkin hükümde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, temyiz incelemesi sonunda, karardaki maddi hataların ya da yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ya da yanlışlıkların düzeltilmesi mümkünse kararın düzeltilerek onanmasına karar verilebilecek. Danıştay’da incelenen dosyada, kararın düzeltilmesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Danıştay ve bölge idare mahkemesinde, kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.
Tasarıyla yapılan diğer bir değişiklikle, bölge idare mahkemelerince itirazen incelenecek uyuşmazlıkların sayısı artırılıyor ve Danıştay tarafından temyizen incelemesi yapılan bazı konular, bölge idare mahkemesi tarafından itiraz yolu ile incelenecek konular arasına alınıyor. Tasarıda, Danıştay Başkanlığı Teşkilatı’na 132 kadro tahsis edilmesi öngörülüyor.
(ÜNS/OZK)

 

haberahval

Hits: 928