İhtilaflı vergilere barış çubuğu

~ 02.12.2010, Şükrü KIZILOT ~

VERGİ mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay aşamasındaki, ihtilaflı vergi ve cezalara “barış çubuğu” uzatılmak suretiyle, “çok özel bir kolaylık” sağlanıyor.

Bunların yanı sıra, şu anda incelenmekte olan mükellefler ile uzlaşma aşamasında bulunanlara da “özel bir kolaylık” sağlanıyor.

KOLAYLIKLAR NE?

Şu anda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olan “Torba Yasa” ile tabloda belirtilenkolaylıklar sağlanıyor.

Tablodan da fark edileceği gibi, haklılık (kazanma) payının yüksek ya da düşük olduğu aşamalara göre, vergide indirim yapılıyor veya hiç yapılmıyor. Faizler ve gecikme zammıise siliniyor, bunların yerine TEFE/ÜFE’ye göre faiz hesaplaması yapılıyor. Cezaların da vergi aslına bağlı ise tamamı kaldırılıyor. Asla bağlı olmayan cezaların ise yüzde 75-90’ıkaldırılıyor.

Bir vergi ve cezaya muhatap olan mükelleflerin yaklaşık yüzde 80’i “uzlaşma” yolu ile pazarlık yapıp ödeme yapmayı tercih edip, ihtilafı sona erdiriyorlar.
Dava açma yoluna giden yüzde 20’lik kesimin ise çoğu haklı olduklarına inananmükellefler. Bunların da vergi türüne göre, yüzde 75-90’ı açtıkları davayı kazanıyorlar.

Bu nedenle, dava aşamasındaki ihtilaflı dosyalardaki indirim, “eldeki bir kuş, daldaki ikikuştan iyidir” mantığıyla, Maliye’nin de lehine? Ancak, vergi mahkemesi kararlarının mükellef lehine olduğu durumlarda vergide indirim yüzde 80 iken, Danıştay’ın mükelleflehine bozma kararında yüzde 50 indirim yapılması önemli bir çelişki. Bu da 80 olmalıydı.

İNCELEME AŞAMASINDAKİLER

Şu anda incelenmekte olanlar, “matrah artırımı” yolu ile vergi incelemesindenkurtulamıyorlar.

2006-2009 yıllarına ilişkin defter ve belgeleri incelenen ve “Torba Kanun”un yayımlandığıtarihten önce başlanıldığı halde Kanunun yayım tarihinde incelemesi devam edenmükelleflerin incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

1- Tarh edilen vergilerin yüzde 50’si kaldırılacak,

2- Bunlara bağlı gecikme faizi yerine Torba Kanun’un yayımlandığı tarihe kadarTEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz ile bu tarihten dava açma süresinin bitim tarihinekadar hesaplanacak gecikme faizi esas alınacak.

3- Vergi cezalarının ise tamamı kaldırılacak. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (iştirak dahil) yüzde 25’inin 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 75’i kaldırılacak.

UZLAŞMA AŞAMASINDAKİLER

Torba Yasa’nın yayımlandığı tarih itibariyle, “tarhiyat öncesi uzlaşma” talebindebulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte,vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklarda; verginin yüzde 50’si,cezanın tamamı kaldırılacak. Gecikme faizi yerine de TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faizesas alınacak.

Benzer indirim “tarhiyat sonrası uzlaşma” istenilip, henüz dava açılmamış ihtilaflarhakkında da geçerli olacak.

(Hürriyet 02.12.2010)

Şükrü KIZILOT | Tüm Yazıları
Hits: 2775